ویژه مناطق محروم

رایاد با مشارکت شما ، ۸۰% از هزینه خرید معلمان مناطق محروم را پرداخت می کند.با هر خرید خودتان ما را در این امر خیر یاری نمایید.

کارنامه حمایتی رایاد

فیلم های کمک آموزشی

مقالات آموزشی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

تصاویر ارسالی

شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار