ویژه مناطق محروم

رایاد با مشارکت شما ، ۸۰% از هزینه خرید معلمان مناطق محروم را پرداخت می کند.با هر خرید خودتان ما را در این امر خیر یاری نمایید.

کارنامه حمایتی رایاد

نرم افزارهای آموزشی

۱۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۱۴%
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم های کمک آموزشی

۱۲%
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲%
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲%
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲%
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

مقالات آموزشی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

تصاویر ارسالی

شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار