نرم افزار آموزشی

نرم افزار آموزشی این روزها تبدیل به یک ابزار حیاتی برای آموزش کودکان و دانش آموزان ما شده است.

با توجه به شرایط خاص کنونی در سرتاسر جهان، کمپانی ها وشرکت های خاص شروع به تولد بهترین محتوای آموزشی و کمک آموزشی کرده اند تا دانش آموزان به بهترین نحو بتوانند آموزش را فرا بگیرند.

ایران نیز از این قائده مستثنی نبود و کمپانی های مختلف شروع به ساخت بهترین ویدئوها و نرم افزارهای آموزشی کردند.

ما در این صفحه برای شما بهترین شرکت های تولید کننده محتوای آموزشی را جدا کرده و ارائه دادیم.

شما با کلیک بر روی مقطع مورد نظر خود می توانید تمام نرم افزار آموزشی این شرکت ها را مشاهده و انتخاب نمایید.

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه اول دبستان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دوم ابتدایی

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه سوم دبستان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه چهارم ابتدایی

95,000 تومان
2%
تمام شد
80,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
45,000 تومان
65,000 تومان
تمام شد
تمام شد
100,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه پنجم دبستان

95,000 تومان
2%
تمام شد
80,000 تومان
100,000 تومان
65,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
تمام شد
80,000 تومان
65,000 تومان
تمام شد

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه ششم ابتدایی

2%
تمام شد
80,000 تومان
100,000 تومان
75,000 تومان
65,000 تومان
80,000 تومان
3%
300,000 تومان
120,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
تمام شد

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه هفتم دبستان

85,000 تومان
7%
140,000 تومان
2%
تمام شد
80,000 تومان
120,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
120,000 تومان
7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه هشتم ابتدایی

7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان
85,000 تومان
120,000 تومان
2%
تمام شد
80,000 تومان
95,000 تومان
120,000 تومان
7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه نهم دبستان

85,000 تومان
7%
140,000 تومان
85,000 تومان
65,000 تومان
75,000 تومان
2%
تمام شد
80,000 تومان
120,000 تومان
7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان
7%
140,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دهم ابتدایی

640,000 تومان
6%
160,000 تومان
85,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان
85,000 تومان
6%
160,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه یازدهم

85,000 تومان
75,000 تومان
150,000 تومان
85,000 تومان
75,000 تومان
85,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان
6%
160,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دوازدهم

10%
180,000 تومان
95,000 تومان
150,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان
120,000 تومان
85,000 تومان
150,000 تومان
85,000 تومان
150,000 تومان
10%
180,000 تومان
85,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان
10%
180,000 تومان