نرم افزار آموزشی

نرم افزار آموزشی این روزها تبدیل به یک ابزار حیاتی برای آموزش کودکان و دانش آموزان ما شده است.

با توجه به شرایط خاص کنونی در سرتاسر جهان، کمپانی ها وشرکت های خاص شروع به تولد بهترین محتوای آموزشی و کمک آموزشی کرده اند تا دانش آموزان به بهترین نحو بتوانند آموزش را فرا بگیرند.

ایران نیز از این قائده مستثنی نبود و کمپانی های مختلف شروع به ساخت بهترین ویدئوها و نرم افزارهای آموزشی کردند.

ما در این صفحه برای شما بهترین شرکت های تولید کننده محتوای آموزشی را جدا کرده و ارائه دادیم.

شما با کلیک بر روی مقطع مورد نظر خود می توانید تمام نرم افزار آموزشی این شرکت ها را مشاهده و انتخاب نمایید.

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه اول دبستان

70,000 تومان
45,000 تومان
35,000 تومان
75,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
20%
80,000 تومان 64,000 تومان
3%
310,000 تومان 300,000 تومان
2%
82,000 تومان 80,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دوم ابتدایی

70,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
55,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
2%
82,000 تومان 80,000 تومان
20%
80,000 تومان 64,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه سوم دبستان

70,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
2%
82,000 تومان 80,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
تمام شد
20%
80,000 تومان 64,000 تومان
45,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه چهارم ابتدایی

70,000 تومان
2%
82,000 تومان 80,000 تومان
70,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
100,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
تمام شد
تمام شد
6%
تمام شد
80,000 تومان 75,000 تومان
20%
80,000 تومان 64,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه پنجم دبستان

70,000 تومان
2%
82,000 تومان 80,000 تومان
70,000 تومان
تمام شد
45,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
100,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
20%
80,000 تومان 64,000 تومان
45,000 تومان
6%
تمام شد
90,000 تومان 85,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه ششم ابتدایی

2%
82,000 تومان 80,000 تومان
70,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
20%
80,000 تومان 64,000 تومان
3%
310,000 تومان 300,000 تومان
55,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
7%
75,000 تومان 70,000 تومان
تمام شد

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه هفتم دبستان

65,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
100,000 تومان 95,000 تومان
2%
تمام شد
82,000 تومان 80,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
100,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه هشتم ابتدایی

5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
60,000 تومان
45,000 تومان
2%
تمام شد
82,000 تومان 80,000 تومان
45,000 تومان
85,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
100,000 تومان 95,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه نهم دبستان

5%
100,000 تومان 95,000 تومان
45,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
65,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
2%
تمام شد
82,000 تومان 80,000 تومان
85,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان
5%
95,000 تومان 90,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دهم ابتدایی

5%
440,000 تومان 420,000 تومان
6%
330,000 تومان 310,000 تومان
5%
440,000 تومان 420,000 تومان
120,000 تومان
65,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
تمام شد
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
65,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه یازدهم

85,000 تومان
5%
440,000 تومان 420,000 تومان
45,000 تومان
4%
550,000 تومان 530,000 تومان
100,000 تومان
6%
330,000 تومان 310,000 تومان
تمام شد
تمام شد
تمام شد
60,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان
8%
120,000 تومان 110,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دوازدهم

80,000 تومان
4%
560,000 تومان 540,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
100,000 تومان
7%
560,000 تومان 520,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
100,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان
65,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان
7%
150,000 تومان 140,000 تومان