نرم افزار آموزشی

نرم افزار آموزشی این روزها تبدیل به یک ابزار حیاتی برای آموزش کودکان و دانش آموزان ما شده است.

با توجه به شرایط خاص کنونی در سرتاسر جهان، کمپانی ها وشرکت های خاص شروع به تولد بهترین محتوای آموزشی و کمک آموزشی کرده اند تا دانش آموزان به بهترین نحو بتوانند آموزش را فرا بگیرند.

ایران نیز از این قائده مستثنی نبود و کمپانی های مختلف شروع به ساخت بهترین ویدئوها و نرم افزارهای آموزشی کردند.

ما در این صفحه برای شما بهترین شرکت های تولید کننده محتوای آموزشی را جدا کرده و ارائه دادیم.

شما با کلیک بر روی مقطع مورد نظر خود می توانید تمام نرم افزار آموزشی این شرکت ها را مشاهده و انتخاب نمایید.

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه اول دبستان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دوم ابتدایی

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه سوم دبستان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه چهارم ابتدایی

150,000 تومان
150,000 تومان
200,000 تومان
100,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد
200,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه پنجم دبستان

150,000 تومان
150,000 تومان
تمام شد
85,000 تومان
200,000 تومان
100,000 تومان
200,000 تومان
تمام شد
تمام شد
80,000 تومان
65,000 تومان
تمام شد

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه ششم ابتدایی

150,000 تومان
150,000 تومان
85,000 تومان
65,000 تومان
80,000 تومان
3%
تمام شد
300,000 تومان
تمام شد
120,000 تومان
200,000 تومان
200,000 تومان
تمام شد

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه هفتم دبستان

120,000 تومان
280,000 تومان
تمام شد
350,000 تومان
120,000 تومان
85,000 تومان
85,000 تومان
150,000 تومان
280,000 تومان
280,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه هشتم ابتدایی

280,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
تمام شد
350,000 تومان
95,000 تومان
120,000 تومان
280,000 تومان
280,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه نهم دبستان

120,000 تومان
120,000 تومان
65,000 تومان
75,000 تومان
تمام شد
350,000 تومان
120,000 تومان
280,000 تومان
280,000 تومان
280,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دهم ابتدایی

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه یازدهم

120,000 تومان
95,000 تومان
180,000 تومان
85,000 تومان
75,000 تومان
95,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان

ویدئو و نرم افزارهای آموزشی پایه دوازدهم

120,000 تومان
150,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
180,000 تومان
85,000 تومان
180,000 تومان
85,000 تومان
120,000 تومان
180,000 تومان
400,000 تومان
85,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان