نرم افزارهای آموزشی

۲۰%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۰%
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

فلش ویدئوهای پایه اول ابتدایی

۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۰%
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

کارنامه حمایتی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

شرکت‌های همکار