نرم افزارهای آموزشی

۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۷,۹۰۰ تومان ۶,۳۲۰ تومان
۲۰%
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۰%
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

۲۰%
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۰%
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

بسته های عمومی تربیت معلم

۲۰%

بسته های عمومی و تربیت معلم

دوره یادگیری معکوس مرآت

۱۴,۴۰۰ تومان ۱۱,۵۲۰ تومان
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%

بسته های عمومی و تربیت معلم

تعامل رویکرد رجیو با رویکرد حکمت

۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰%
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ابعاد ارزیابی در مدرسه حکمت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته گواهینامه ها

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته کوهنوردی

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته دعا و زیارات

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

کارنامه حمایتی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار