بسته ابعاد ارزیابی در مدرسه حکمت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

از نظر لغوي واژه ارزيابي به معني تعيين ارزش چيزي است . تعداد تمرين را كمتر كرديم، اما مفهومي كار كردن را بيشتر كرديم. با ملموس كردن موضوع و درگير كردن بچه در واقعيت هاي محيط. كيفيت انتظار را بالاببريم تا كميت انتظارها و كارهائي كه بايد براي ارزيابي ارتقاء‌ بيابد.

  • برند :
  • دسته بندی :
بسته ابعاد ارزیابی در مدرسه حکمت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان