بسته اصل شاگردی نزد استاد

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

در این دوره قرار نیست یک درس خاص تدریس شود. هر مدرسه ممکن است دوره اش با مدرسه دیگر فرق داشته باشد. از اساتید متفاوت استفاده کند. اما یک وجه مشترک بین همه هست و آن استاد و شاگردی است.

  • برند :
  • دسته بندی :
بسته اصل شاگردی نزد استاد

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان