20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ابعاد ارزیابی در مدرسه حکمت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ادبیات حکمت بازار

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ارزیابی توصیفی

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته اصل شاگردی نزد استاد

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته الگوی آموزش غیرمستقیم

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته الگوی آموزش مستقیم

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته بدیعه پردازی

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته برگزاری نماز جماعت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته تاریخ

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته جشن ها حکمت بازار

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته جغرافیا

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته دعا و زیارات

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته روش اکتشافی

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته روش پروژه محور

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته روش عروسک گردانی

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته روش قصه گویی

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته روش نمایش(ایفای نقش)

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ریاضی حکمت بازار

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته علوم تجربی حکمت بازار

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته کوهنوردی

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته گواهینامه ها

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان