20%
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
20%
20%
20%
20%
20%

آدم آکادمی

ارتباط موثر

۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
20%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
20%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
20%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ابعاد ارزیابی در مدرسه حکمت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ادبیات حکمت بازار

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته ارزیابی توصیفی

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته اصل شاگردی نزد استاد

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته الگوی آموزش غیرمستقیم

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته الگوی آموزش مستقیم

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته بدیعه پردازی

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته برگزاری نماز جماعت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته تاریخ

۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
20%
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
20%

بسته های عمومی و تربیت معلم

بسته جشن ها حکمت بازار

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان