نرم افزارهای آموزشی

۲۰%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

فلش ویدئوهای پایه ششم ابتدایی

۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰۴,۰۰۰ تومان
۲۰%
۴۱۵,۰۰۰ تومان ۳۳۲,۰۰۰ تومان
۲۰%
۴۱۰,۰۰۰ تومان ۳۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

فلش ویدئوهای پایه سوم ابتدایی

۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

فلش ویدئوهای پایه دوم ابتدایی

۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲۷۲,۰۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

فلش ویدئوهای پایه اول ابتدایی

۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰%

کارنامه حمایتی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار