بازی فکری کلک زنبوری

کلـک زدن از قوانیـن ممنوعـه هـر بـازی اسـت؛ امـا نـه در بازی فکری کلک زنبوری! اگـر مـی‌خـوای برنـده ایـن بـازی باشـی، نبایـد کسـی زودتـر از تو کارت‌هاشـو تموم کنه، پـس همـه حواسـت رو جمـع کـن و هـر چـی ترفنـد بلـدی بـه کار ببنـد کـه قـراره از شر کارت‌هات خلاص بشـی. ایـن ترفنـد حتـی مـی‌تونـه تقلـب باشـه، بـه شـرطی کـه از دسـت نگهبـان جنـگل، جـون سـالم بـه در ببری…

 

  • سبک بازی: دورهمی _ خانوادگی
  • تعداد بازیکن: ۳ تا ۵ نفر
  • رده ی سنی: ۸ سال به بالا
  • مدت زمان بازی: حدود ۲۰ دقیقه
  • تقویت مهارت: پرورش تفکر استراتژیکی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش سرعت عمل، افزایش قدرت حل مسئله
  • مکانیزم‌‌های بازی: بازی کارتی، سرعت عمل بالا، جمع آوری کارت‌ها، برنامه ریزی، تفکر استراتژیک
  • برند :
  • دسته بندی :